bilgi@senpazar.bel.tr 0 (366) 788 1001

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı maddesinde yazılı görevleri yapmak.
  • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte strateji birimlerine verilen görevleri yapmak,
  • İdarenin ısıtma ve soğutma, kira, su, elektrik, telefon, internet gibi giderlerini takip ve tahakkukunu yapmak ve ödemelerini gerçekleştirmek.
  • Belediye personelinin maaş, ikramiye ve ek ödeme gibi hak edişlerine ilişkin bordrolarını ve ödemeye ilişkin evraklarını hazırlamak, ödemelerini gerçekleştirmek.
  • Mevzuatta öngörülenler ile  istenen mali raporları hazırlamak.
  • Bilgi işlem ve e-belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili birime destek vermek.
  • Diğer birimlere mali işler konusunda destek olmak ve onlara yol göstermek.
  • Belediyelerin mali birimleri ve çalışanlarına yönelik olarak bütçe, muhasebe, mali yönetim ve bilgi işlem konusunda eğitim birimince koordineli olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak